วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ออกเก็บขยะอันตรายในชุมชนรวบรวมส่งอบจ.