1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ตำบลลานสะแก มีทรัพยากรป่าไม้เบญจพรรณเล็กๆ และป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา มีที่สาธารณะหลายแห่ง สามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนได้

2. มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 180 คน
– อปพร. รุ่น 1 จำนวน 85 คน
– อปพร. รุ่น 2 จำนวน 50 คน