ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

เรื่อง  แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563