กิจกรรมปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.    เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  และน้อมนำหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้  และดูแลพื้นที่ป่า

๓.     เพื่อป้องกันความแห้งแล้งซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดไฟป่า ให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน