ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มครอบครัวเปาะบาง ในเขตตำบลลานสะแก นำโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก