วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ได้ออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลาย ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนบ้านมะโม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานสะแก