เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายนิกรพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เป็นประธานในการเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เขตตำบลลานสะแก 

๒.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง

๓.เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลเอาใจใส่และนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี