กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564 ได้ดำเนินการออกพ่นยุง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะในเขตตำบลลานสะแกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลลานสะแก