โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่ ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสะแก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งปากมดลูก

2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาที่ถูกต้อง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในวันที่ 30 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2564 และจัดอบรมโครงการในวันที่ 3 กันยายน 2564