โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลานสะแก ๑.ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ในสถานศึกษา และในชุมชนทั้ง ๑๕ หมู่บ้านในเขตตำบลลานสะแก ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานพิชิตภัยไข้เลือดออก ให้แก่ อสม.หมู่บ้านละ ๕ คน ทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน รวม ๗๕ คน  ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๓ อสม. สำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ส่ง รพ.สต.ทุกเดือน

จากการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลลานสะแก  .และประชาชนในชุมชน/หน่วยงานต่างๆเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยไข้เลือดออก