โครงการชุมชนสะอาด  ประชาราษฎร์สามัคคี  คุณภาพชีวิตดี  ลดการเกิดโรคภัย ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือนของตนเอง ร่วมทั้งในชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกหลักสุขลักษณะอยู่เสมอ

2. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน  ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

3. เพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้น  ที่เกิดจากความไม่สะอาดของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคจากการที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดี

4. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่