เมื่อวันที่  16  มีนาคม 2566  งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก  โดยนายสมหมาย  มณีจันทา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแกและคณะ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก ได้เชิญ ปปช.จังหวัดมหาสารคามและท้องถิ่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร  พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก